Polityka prywatności

KLAUZULA  INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

Zgoda na przesyłania e-faktur: link potwierdzający zgodę na wysyłanie e-faktury.

Spełniając obowiązek informacyjny zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Portal Stali Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 52-326, ul. Kwiatkowskiego 4, tel.: 71 733 63 26 email: [email protected]

Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia, wykonania, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń z umów handlowych. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy. 

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji celów oraz dane wynikające z obowiązujących przepisów rachunkowych i podatkowych. Zakres ten obejmuje w szczególności dane identyfikujące lub weryfikujące, dane kontaktowe oraz dane finansowe Kontrahenta.

Odbiorcami danych osobowych są: 

1. Banki, instytucje finansowe, biuro rachunkowe; 

2. Firmy zewnętrze, z którymi administrator ma podpisane umowy na świadczenie usług np. firmy transportowe; 

3. Zakłady ubezpieczeń oraz podmioty zewnętrzne, z którymi ubezpieczyciele współpracują w celu zapewnienia kompleksowej obsługi ubezpieczającego (np. podmioty wykonujące czynności związane z likwidacją szkód, kancelarie prawne, spółki windykacyjne); 

4. Właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej; 

5. Firmy świadczące usługi, z których korzystamy w szczególności: w zakresie ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego;

6. Podmioty wykonujące usługi audytu. 

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych. mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych oraz przez okres wynikający z obowiązują przepisów podatkowych i rachunkowych.

Administrator Danych Osobowych informuje o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.