OWS

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. WPROWADZENIE

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży/dostawy towarów i mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez firmę PORTAL STALI SP. Z O.O.  zwaną dalej Sprzedawcą.

1.2. OWS są dostarczone przy pierwszym zamówieniu i uważa się je za doręczone dla pozostałych zamówień Kupującego do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.

1.3. Sprzedawca dopuszcza możliwość zawarcia umowy w innym trybie niż opisany w Ogólnych Warunkach Sprzedaży. Wszelkie zmiany warunków handlowych wymagają zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dotyczą wyłącznie danej transakcji handlowej.

1.4. Obowiązujące u Kupującego warunki umów odmienne niż niniejsze OWS nie są wiążące dla Sprzedawcy.

1.5. Użyte w OWS określenia oznaczają:
OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży/ Dostawy;
Sprzedawca – PORTAL STALI SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu;
Kupujący – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży;
Strony – Sprzedawca i Kupujący;
Towar – towar handlowy będący przedmiotem umowy (sprzedaży/dostawy);
Limit kupiecki – maksymalna kwota zadłużenia Kupującego względem Sprzedawcy, w ramach której może być dokonana sprzedaż z odroczonym terminem płatności.

 

2. ZAWARCIE UMOWY

2.1. Sprzedawca składa informacje i oferty w formie pisemnej (listownie, faksem, pocztą elektroniczną) lub ustnej (telefonicznie).

2.2. Złożenie zamówienia przez Kupującego następuje w formie pisemnej. W przypadku Kupującego pozostającego w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą, złożenie zamówienia może nastąpić w formie ustnej.

2.3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę – preferowana forma pisemna. Brak reakcji Sprzedawcy oznacza nieprzyjęcie zamówienia.

2.4. Na podstawie zawartej umowy, Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu.

2.5. Ustne porozumienia pracowników Sprzedawcy są wiążące dopiero z chwila ich pisemnego potwierdzenia.

2.6. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy a dotyczących producenta towaru, Sprzedawca nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, bez ponoszenia odpowiedzialności za ewentualną szkodę powstałą w jej wyniku.

 

3. INFORMACJE O TOWARACH

3.1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów, gatunków stali, wymiarów, przeliczników, rozmiarów, tolerancji wymiarowych i wagowych oraz jakości wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedawcę są danymi orientacyjnymi i nie stanowią ostatecznej, wiążącej oferty.

3.2. Produkty odpowiadają uzgodnionym specyfikacjom. Jeśli specyfikacje nie zostaną uzgodnione, produkty będą odpowiadały normom DIN/PN/EN lub ASTM.

 

4. CENA

4.1. Cena za towar jest określana każdorazowo w ofercie i potwierdzeniu zamówienia.

4.2. Cena podana przez Sprzedawcę jest ceną netto i zostanie powiększona o podatek od towarów i usług (VAT) wg aktualnie obowiązujących stawek.

4.3. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny towaru (np. podwyższenie cła, dodatkowe opłaty celne lub inne obciążenia publicznoprawne), Sprzedawca ma prawo do jednostronnego podwyższenia ceny towaru wskazując przyczynę podwyżki. Jednak podwyżka ta nie może być wyższa niż faktyczny wzrost obciążenia publicznoprawnego/cła/akcyzy.

4.4. Stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość towaru dołącza się do dostarczanego towaru lub faktury, jeśli takie wymaganie zostanie zaznaczone w potwierdzeniu zamówienia lub umowie. Sprzedawca nie weryfikuje informacji technicznych zawartych w atestach, certyfikatach i innych dokumentach poświadczających jakość.

4.5. Usługa wydania atestów i certyfikatów może podlegać opłacie.

4.6. Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia (np. przepakowanie, cięcie, foliowanie, przeładunek i inne opłaty oraz podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia) obciążają Kupującego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

4.7. Ostateczną cenę i walutę towaru ustala się w oparciu o ceny obowiązujące u Sprzedawcy w dniu potwierdzenia zamówienia. Ceny mogą być podane w walutach obcych i jeśli nie postanowiono inaczej, dla celów wystawienia faktury przelicza się je na złote po kursie sprzedaży PKOBP S.A. z dnia, w którym Kupujący odebrał lub powinien był odebrać towar.

4.8. Limit kupiecki przyznany Kupującemu przez Sprzedawcę może być w każdym czasie zmieniony lub cofnięty. Dotyczy to umów i dostaw jeszcze nie zrealizowanych/wydanych.

 

5. WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić ustaloną cenę w terminie wskazanym w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5.2. Faktura VAT jest dokumentem ostatecznie potwierdzającym realizację umowy.

5.3. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Kupujący jest zobowiązany do zapłacenia odsetek ustawowych.

5.3. W przypadku opóźnienia z zapłatą jakiejkolwiek wierzytelności Kupującego wobec Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo wstrzymania realizacji umów/dostaw do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich należności wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie przekroczy 30 dni Sprzedawca ma prawo odstąpić od każdej umowy zawartej z Kupującym bez ponoszenia odpowiedzialności za szkodę powstałą z tej przyczyny.

 

6. PRAWO WŁASNOŚCI

6.1. Od momentu wydania towaru Kupującemu lub przewoźnikowi, Sprzedawcę przestaje obciążać ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru.

6.2. Sprzedawca może zastrzec sobie prawo własności towaru do momentu zapłaty jego całkowitej ceny.

 

7. WARUNKI DOSTAWY

7.1. Jeśli takie warunki uzgodniono w potwierdzeniu zamówienia, Sprzedawca zapewnia dostawę zamówionych towarów we wskazanym przez Kupującego terminie i pod adres na terytorium Polski. Jeśli nie zostanie ustalony termin dostawy, Sprzedawca dostarcza towar zgodnie ze swoim harmonogramem dostaw. Koszty dostawy są zgodnie z potwierdzeniem zamówienia, wkalkulowane w cenę sprzedaży.

7.2. W przypadku zamówienia z odbiorem własnym, Kupujący dokonuje realizacji zamówienia w miejscu i terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia. Gdy wystąpi opóźnienie, Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Sprzedawcy praw.
W przypadku braku terminu w potwierdzeniu zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru po powiadomieniu o jego dostępności lub zgodnie z ustaleniami ze Sprzedawcą.

7.3. Kupujący jest zobowiązany zapewnić samochód z możliwością załadunku górą lub bokiem. W przypadku dostarczenia środka transportu nie przystosowanego do przewozu wyrobów hutniczych lub nie spełniającego wymogów bezpieczeństwa ruchu, Sprzedający może odmówić wydania towaru.

7.4. Koszt załadunku towaru do transportu ponosi Sprzedawca, a koszt rozładunku Kupujący, niezależnie od tego, kto ponosi koszt transportu.

7.5. Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym oraz pod kątem widocznych wad natychmiast po jego rozładunku. Po zbadaniu towaru Kupujący zobowiązany jest podpisać dokument potwierdzający jego dostarczenie.

7.6. Termin dostawy towaru ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, a w szczególności siły wyższej. W takim przypadku Kupujący nie będzie zgłaszał żadnych reklamacji związanych z opóźnieniem dostawy.

7.7. Kupujący zapewnia, że drogi dojazdowe do miejsca rozładunku gwarantują wjazd i wyjazd samochodu ciężarowego o masie własnej przekraczającej 10 t. O ewentualnych utrudnieniach Kupujący ma obowiązek poinformować Sprzedawcę.

7.8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia innych towarów i środków transportu, powstałe wskutek rozładunku dokonanego przez Kupującego.

7.9. W przypadku wycofania zamówienia w całości lub częściowo, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich poniesionych przez Sprzedawcę kosztów związanych z realizacją tego zamówienia. Zamówienie w żadnym wypadku nie może zostać wycofane bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

 

8. ILOŚĆ

8.1. Przy sprzedaży wyrobów hutniczych ich ilość (ciężar) ustalana jest na podstawie ciężaru teoretycznego i w oparciu o ciężar teoretyczny obliczana jest cena:
*) dla towarów, których ciężar ustalany jest wg ich objętości przyjmuje się następujący ciężar teoretyczny:
8,0 kg/dm3 blachy stalowe, ze stali węglowej, nierdzewnej i kwasoodpornej;
2,70 kg/dm3 blachy aluminiowe;
7,20 kg/dm3 blachy cynkowo-tytanowe;
8,50 kg/dm3 blachy mosiężne i brązowe;
9,0 kg/dm3 blachy miedziane;
dla towarów, których ciężar ustalany jest wg ich długości (tj. dwuteowników, ceowników gorącowalcowanych) przyjmuje się ciężar teoretyczny wg przeliczników wyrobów hutniczych dostępnych na stronie www Sprzedawcy.

8.2. Ze względu na charakter oferowanych towarów, Sprzedawca zastrzega sobie margines dokładności ilościowej. Ilość określona na umowie może różnić się o +/- 10% w stosunku do ilości wydanej z uwagi na tolerancję ilościową przewidzianą przez producenta. Wartość faktury jest obrazem ostatecznej ilości towaru.

 

9. JAKOŚĆ

9.1. W przypadku sprzedaży arkuszy oraz kręgów ze stali nierdzewnej i aluminium, jedna strona materiału może posiadać wady, które nie będą traktowane jako wady fizyczne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W przypadku arkuszy – strona spodnia, w przypadku kręgów  strona  – wewnętrzna.

9.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za towary określone jako drugi gatunek, nawet w przypadku przekazania dokumentacji technicznej.

 

10. REKLAMACJE

10.1. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności za niewykonanie umowy w przypadku, gdy jest to spowodowane wadami towaru związanymi z nienależytym jego wykonaniem przez producenta. Strony wyłączają wówczas także odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

10.2. Zgłaszanie reklamacji ilościowych musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze towaru – nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw ilościowych.

10.2.1 Jeśli Kupujący po zbadaniu towaru stwierdza ilościowe niezgodności z dokumentem dostawy, dokonuje na dokumencie przewozowym pisemnej adnotacji w obecności kierowcy dostarczającego towar i z jego podpisem potwierdzającym stan faktyczny dostawy. Kupujący jest zobowiązany przekazać Sprzedawcy protokół w wyżej określonym terminie w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania.

10.3. Zgłaszanie reklamacji jakościowych musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze lub rozładunku towaru – nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw jakościowych. Kupujący zobowiązany jest dokonać zgłoszenia w formie pisemnej.

10.4. Zgłaszany do reklamacji towar powinien być udostępniony Sprzedawcy w formie możliwej do oględzin i badań.

10.5. Jeżeli tylko część dostarczonych towarów jest wadliwa i można ja odłączyć od towarów pozbawionych wad, prawo do złożenia reklamacji przysługujące Kupującemu ogranicza się tylko do towarów wadliwych.

10.6. Odpowiedzialność Sprzedawcy zostaje wyłączona po upływie terminów określonych w pkt. 10.2. i 10.3.

10.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu rękojmi.

10.8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli towar został niewłaściwie przetworzony lub zastosowany przez Kupującego.

10.9. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany zakupionego towaru na wolny od wad lub usunięcia wady wg uznania Sprzedawcy. Wymiana towaru nastąpi niezwłocznie, jeśli towar dostępny jest w magazynie Sprzedawcy.

10.10 W przypadku braku towaru, wymiana zostanie dokonana w możliwie najszybszym czasie, z uwzględnieniem czasu potrzebnego do wytworzenia zamiennego towaru. W przypadku niewywiązania się Sprzedawcy z zobowiązania w terminie 3 miesięcy od uwzględnienia reklamacji, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy. Zamiast usunięcia wady lub dostarczenia zamiennego towaru, Sprzedawca ma prawo w każdym przypadku uzgodnić z Kupującym obniżenie ceny za dostarczony wadliwy towar.

10.11. Wszczęcie postepowania reklamacyjnego nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za zrealizowane dostawy.

 

11. ZWROT TOWARU

11.1. Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest pisemna zgoda Sprzedawcy.

11.2. Kupujący nie może odesłać towaru bez uzgodnienia tego ze Sprzedawcą.

11.3. Zwrot towaru następuje na podstawie przekazanego przez Sprzedawcę dokumentu zwrotu.

11.4. Zwracane towary, nie mogą być mechanicznie uszkodzone z winy Kupującego i muszą być oznakowane oraz zabezpieczone na czas transportu.

 

12. INNE POSTANOWIENIA

12.1. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

12.2. Kupujący nie może dokonywać cesji praw wynikających z Ogólnych Warunków Sprzedaży  bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

12.3. Nabywca akceptując OWS. Wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wykoniania zamówienia, jak i w celach markietingowych związanych z jego działalnością.

12.4. W sprawach nieuregulowanych w OWS zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

12.5. Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszych OWS rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.

Ogólne warunki obowiązuje od 26.11.2019 r.

 

 

Zarząd